Odszkodowanie OC

Jeśli jesteś osobą poszkodowaną w zdarzeniu drogowym, przysługuje Ci odszkodowanie z OC sprawcy. Wynika to z art. 34 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Nie każdy jednak w praktyce zdaje sobie sprawę, na czym do końca polega ochrona poprzez polisę osoby, która spowodowała wypadek. Jak skorzystać z czyjejś polisy OC i ubiegać się o odszkodowanie?

Jeśli doszło do kolizji, stłuczki bądź innego zdarzenia komunikacyjnego, to mamy prawo żądać od kierowcy, biorącego udział w wypadku, by podał swoje dane personalne lub posiadacza pojazdu, a także dane ubezpieczyciela, z którym została zawarta umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Dzięki temu będziemy wiedzieli, do kogo należy ubiegać się o odszkodowanie.

kolizja z udziałem białego kombi

Jak ustalana jest wysokość odszkodowania OC?

Poszkodowany dochodząc odszkodowania z OC sprawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ma prawo do żądania wypłaty takiej kwoty pieniędzy, która w pełni pokryje jego niezawinioną szkodę. Wcześniej jednak, wysokość straty powinna zostać odpowiednio udowodniona. W przypadku szkody komunikacyjnej majątkowej będzie to kosztorys naprawy pojazdu, która ma za zadanie przywrócić samochód do stanu sprzed wypadku.

Jeżeli wycena naprawy pojazdu przekroczy jego wartość sprzed szkody, wtedy odszkodowanie z OC ustalane jest tzw. metodą dyferencyjną. Polega ona na ustaleniu wysokości odszkodowania poprzez pomniejszenie wartości samochodu w stanie przed uszkodzeniem, o wartość pozostałości (czyli o wrak pojazdu). Zgodnie bowiem z przepisem art. 824 kodeksu cywilnego suma pieniężna wypłacona przez towarzystwo ubezpieczeniowe z tytułu ubezpieczenia nie może być wyższa od poniesionej szkody. Oznacza to, iż odszkodowanie nie może wynosić więcej niż szkoda wyrządzona w ubezpieczonym mieniu w następstwie wypadku przewidzianego w zawartej umowie (jakakolwiek nadwyżka mogłaby być posądzona za bezpodstawne wzbogacenie się poszkodowanego).

Powyższa procedura i czynniki kształtujące odszkodowanie OC stanowią częsty przedmiot nieuzasadnionej manipulacji przez ubezpieczycieli, przejawiającej się w:

 • zaniżaniu wartości pojazdu sprzed wypadku,
 • zawyżanie kosztów naprawy,
 • bezzasadnej kwalifikacji szkody jako szkody całkowitej,
 • zaniżanie wartości pozostałości po zdarzeniu (wraku).

Ustalenie wysokości odszkodowania to nie jedyny kłopot. Inne częste problemy związane z odszkodowaniem z OC sprawcy wynikają z:

 • niezgodności wysokości roszczeń właściciela przedmiotu z wysokością wypłaty z polisy OC,
 • problemów ze skompletowaniem prawidłowej dokumentacji,
 • przeciągających się terminów likwidacji.

Kompleksowe odzyskiwanie ubezpieczenia OC

W zamian za możliwość odkupienia prawa do zaniżonej części odszkodowania z OC sprawcy, proponujemy wszystkim naszym klientom rekompensatę obliczoną w oparciu o ponownie przygotowaną przez nas kalkulację sprawy. Specjalizujemy się w rozpatrywaniu nieszczęśliwych zdarzeń komunikacyjnych do trzech lat wstecz.

Jak to się odbywa?

  Zestaw stosownych dokumentów (kosztorys, potwierdzenie przelewu kwoty odszkodowania na konto bankowe bądź decyzję o jej przyznaniu) możesz nam przesłać drogą mailową lub tradycyjną pocztą.
 • Po przeanalizowaniu sprawy, oszacujemy kwotę dopłaty i przedstawimy niezobowiązującą ofertę dopłaty do odszkodowania.
 • W przypadku zaakceptowania oferty, prosimy o przesłanie wszelkich danych niezbędnych do przygotowania umowy.
 • Po podpisaniu umowy przez obie strony, przelewamy wcześniej ustaloną kwotę na wskazany numer konta bankowego.

Zgłoszenie


Rodzaj szkody

Dodatkowe uwagi